Exameneisen

Download onze printversie hier

8e kyu (wit)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri

Kata
Taikyoku Shodan

Kumite (kihon ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri7e kyu (geel)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Uchi uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri
Yoko geri keage

Kata
Heian Shodan

Kumite (kihon ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
6e kyu (oranje)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Age uke-gyaku tsuki
Soto uke-gyaku tsuki
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (KBD)
Yoko geri kekomi (KBD)
Mawashi geri

Kata
Heian Nidan

Kumite (kihon ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
5e kyu (groen)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri

Kata
Heian Sandan

Kumite (kihon ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri
4e kyu (blauw)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri-oi tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri
Mae ren geri

Kata
Heian Yondan

Kumite (Kihon ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri
3e kyu (bruin)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi-gyaku tsuki
mawashi geri-gyaku tsuki
Ushiro geri
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri

Kata
Heian Godan
Tekki Shodan

Kumite (Ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri

2e kyu (bruin)

Kihon
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//otoshi uraken-gyaku tsuki
Ushiro geri-gyaku tsuki
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri

Renzoku Waza
>Jodan oi tsuki-gyaku tsuki
Mawahi geri//yoko uraken-gyaku tsuki

Kata
Bassai dai

Kumite (jiyu ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri
1e kyu (bruin)

Kihon
Oi tsuki jo.
Tata tsuki
Ura tsuki
Oi-tata-ura tsuki (SANBON)
Kizame tsuki-gyaku tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri//kizame tsuki-gyaku tsuki
Yoko geri keage//shuto uchi-gyaku tsuki
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//shuto uchi-gyaku haito uchi
Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki
Mae geri//mawashi geri
Mawashi geri//yoko geri

Renzoku Waza
>Mae geri//kizame tsuki
Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki

Kata
Kanku dai

Kumite (jiyu ippon)
Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri

Laatste aanpassing Wim van Meer 27-01-24
** Geen ippon kumite voor 4e kyu en geen bassai sho en kanu sho voor resp. 2e en 1e kyu